THƯ MỤC WEBSITE

Thông tin giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BANNER Copy


  KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Cuoc thi Bien dao To quoc em

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:53' 15-11-2012
  Dung lượng: 304.5 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG TN&MT - PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  HUYỆN ĐIỆN BÀN
  Số: KH/LT Điện Bàn, ngày 12 tháng 11 năm 2012

  KẾ HOẠCH
  V/v Tham gia cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc em”.
  Căn cứ vào Công văn số 191/ĐTTT-TT ngày 19/9/2012 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Biển, Hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phối hợp tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc em”;
  Thực hiện công văn số 905/STNMT-CCBHĐ ngày 22/10/2012 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. BTV Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn phối hợp tham gia cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc em”, với những nội dung sau:
  I. Mục đích, yêu cầu:
  - Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực biển, đảo và nâng cao hiểu biết các kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường biển, hải đảo, qua đó tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của thế hệ trẻ trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
  - Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân quốc gia biển về tầm quan trọng của tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
  II. Nội dung:
  1. Đối tượng dự thi:
  Tất cả học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Thanh, thiếu nhi trong các nhà trường trên địa bàn huyện Điện Bàn.
  2. Nội dung cuộc thi:
  “Biển, đảo Tổ quốc em” (Thể lệ và câu hỏi cuộc thi gửi kèm)
  3. Thời gian nộp bài thi: Từ ngày 15/11/2012 đến hết ngày 28/11/2012
  4. Địa điểm nộp bài thi: Văn Phòng Hội đồng đội huyện Điện Bàn.
  III. Tổ chức thực hiện:
  1/ Cấp huyện:
  * Đối với Phòng Tài nguyên và môi trường:
  - Phối hợp với BTV Huyện đoàn xét chọn các bài đảm bảo chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.
  - Phối hợp với các ban, ngành cung cấp các tài liệu liên quan để tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi.


  * Đối với BTV Huyện đoàn:
  Xây dựng kế hoạch phối hợp tham gia với các ban, ngành có liên quan để triển khai thực hiện cuộc thi.
  Chọn các bài dự thi tiêu biểu để tham gia cuộc thi.
  Theo dõi, tổng hợp kết quả tham gia của các đơn vị và cộng điểm thi đua vào kết quả cuối năm đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc khi tham gia cuộc thi.
  *Đối với Phòng GD&ĐT huyện:
  - Phối hợp chỉ đạo các trường TH, THCS tham gia cuộc thi đúng thời gian qui định.
  - Đưa nội dung kế hoạch liên tịch lên trang thông tin điện tử của Phòng giáo dục.
  2/ Cấp cơ sở:
  - Phát động tham gia cuộc thi trong phạm vi toàn trường.
  - Chọn ít nhất 10 bài dự thi xuất sắc tiêu biểu gửi về Văn phòng Hội đồng đội huyện đúng thời gian qui định.

  Trên đây là kế hoạch hoạch liên tịch tham gia cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc em”. BTV Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn đề nghị BGH, GV. TPT Đội, Bí thư Đoàn các trường triển khai tốt nội dung kế hoạch này.

  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Phó Trưởng Phòng Trưởng phòng
  Trần Công Hoàng Nguyễn Văn Rân

  TM. BTV HUYỆN ĐOÀN
  Phó Bí thư

  Nguyễn Tuấn Linh

  * Nơi nhận:
  - BTV Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Sở TN&MT (để báo cáo);
  - Ban TTNTH Tỉnh đoàn (để b/c);
  - Ban Dân vận Huyện ủy (để b/c);
  - Các Bộ phận chuyên môn của các ngành (triển khai thực hiện);
  - TT. Hội đồng Đội huyện (theo dõi);
  - BGH các trường TH, THCS, THPT (th/hiện);
  - Lưu VT các ngành.


  A. Thể lệ cuộc thi:
  Quy định về bài thi:
   
  Gửi ý kiến

  Truyền Thuyết Hoàng Sa - Trường Sa - Đại học Nội vụ - CSMT)